Ol Daonlod

Ol Voes blong Vanuatu i givim niufala vesen we oli rilisim blong data we oli okanaesem long lexibank/vanuatuvoices. Evri vesen we oli rilisim i stap long
DOI
long ZENONO tu.